Kültür harcamaları 2020 yılında 2019 yılına göre %5,9 artarak 60 milyar 346 milyon 102 bin TL oldu. Kültür harcamalarının, gayrisafi yurtiçi hasılaya oranı 2020 yılında %1,2 olarak gerçekleşti.

GENEL DEVLET KÜLTÜR HARCAMALARININ PAYI YÜZDE 55.2 OLDU
Toplam kültür harcamaları içinde genel devlet harcamalarının payı %55,2, özel harcamaların payı ise %44,8 oldu. Genel devlet harcamaları içindeki kültür harcamaları 2020 yılında 2019 yılına göre %2,2 azalarak 33 milyar 334 milyon 483 bin TL oldu.

GENEL DEVLET KÜLTÜR HARCAMALARININ YÜZDE 78.1'İ MERKEZİ DEVLET BÜTÇESİNDEN HARCANDI
Harcamaların %78,1'i merkezi devlet bütçesinden, %21,9'u ise mahalli idareler bütçesinden gerçekleştirildi. 

HANEHALKI KÜLTÜR HARCAMASININ YÜZDE 20.2'Sİ TELEVİZYON VE EKİPMANI ALIMINA YAPILDI
Hanehalklarının 2020 yılında gerçekleştirdiği toplam kültür harcamasının dağılımına bakıldığında; televizyon ve ekipmanı masraflarının %20,2, veri işlem ekipmanlarının %15,3, kablolu/özel TV yayın hizmetlerine ödenen ücretlerin %13,6, kırtasiye ve çizim malzemelerinin %13,2 ve kitapların %13,1 paya sahip olduğu görüldü.

KÜLTÜREL SEKTÖRLERDEKİ GİRİŞİMLERİN CİROSU YÜZDE 6.8 ARTTI
Kültürel sektörlerde faaliyet gösteren girişimlerin cirosu 2020 yılında 2019 yılına göre %6,8 artarak 89 milyar 938 milyon 70 bin TL olurken, bu sektörlerdeki çalışan sayısı aynı dönemde %1,9 oranında düşerek 251 bin 232 oldu. Kültürel sektörler arasında girişim sayısının en fazla olduğu faaliyet %16,9 ile belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda gazeteler ve kırtasiye ürünlerinin perakende ticareti oldu.

KÜLTÜREL SEKTÖRLERİN FATÖR MALİYETİYLE KATMA DEĞERİ YÜZDE 7.2 ARTTI
Kültürel sektörlerde faaliyet gösteren girişimlerin faktör maliyetiyle katma değeri 2020 yılında 2019 yılına göre %7,2 artarak 16 milyar 941 milyon 978 bin TL olarak gerçekleşti. Katma değerin %23,5'i kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması, %12,4'ü sinema filmi, video ve televizyon programları yapımcılığı, ses kaydı ve müzik yayımlama faaliyetleri ve %11,7'si mücevher ve benzeri eşyaların imalatı alanında faaliyet gösteren girişimler tarafından üretildi.

KÜLTÜREL MAL İHRACATI 41 MİLYAR 328 MİLYON 949 BİN TL OLDU
Kültürel mal ihracatı 2020 yılında 2019 yılına göre %4,0 azaldı. Ana mal ihracatı %4,3 azalırken, ikincil mal ihracatı %4,6 arttı. Kültürel mal ihracatının toplam mal ihracatı içindeki payı ise 2020 yılında %3,4 oldu. Kültürel alanlara göre bakıldığında, en çok paya sahip olan el sanatlarının ihracat toplamı 2020 yılında 30 milyar 540 milyon 548 bin TL olarak gerçekleşti. El sanatlarının toplam kültürel mal ihracatı içindeki payı %73,9 oldu.

KÜLTÜREL MAL İTHALATI 29 MİLYAR 136 MİLYON 227 BİN TL OLDU
Kültürel mal ithalatı, 2020 yılında 2019 yılına göre %0,9 azaldı. Ana mal ithalatı %25,8 azalırken, ikincil mal ithalatı %21,2 arttı. Kültürel mal ithalatının toplam mal ithalatı içindeki payı ise 2020 yılında %1,9 oldu. Kültürel alanlara göre bakıldığında, görsel ve işitsel medyanın ithalat toplamı 2020 yılında 14 milyar 733 milyon 658 bin TL olarak gerçekleşti. Görsel ve işitsel medyanın toplam kültürel mal ithalatı içindeki payı ise %50,6 oldu.

KÜLTÜREL İSTİHDAM YÜZDE 6.2 AZALDI
Ülkemizde 2020 yılında kültürel istihdam bir önceki yıla göre %6,2 azalarak 592 bin kişi oldu. Kültürel istihdamın %50,7'sini kadınlar, %49,3'ünü ise erkekler oluşturdu. 

KÜLTÜREL İSTİHDAMDA OLANLARIN YÜZDE 64.5'İ 30-54 YAŞ GRUBUNDA YER ALDI
Yaş gruplarına göre bakıldığında, kültürel istihdamda olanların %64,5'i 30-54 yaş grubunda, %26,2'si 15-29 yaş grubunda, %9,3'ü ise 55 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldı. 

KÜLTÜREL İSTİHDAMDA OLANLARIN YÜZDE 38.7'SİNİ YÜKSEKÖĞRETİM MEZUNLARI OLUŞTURDU
Kültürel istihdamda olanların %38,7'sini yükseköğretim mezunları, %37,5'ini lise altı eğitimliler, %23,6'sını ise lise ve dengi meslek okulu mezunu olanlar oluşturdu. Bir önceki yıla göre kültürel istihdamda olan; lise altı eğitimlilerin sayısı %15,3 azalarak 222 bin kişi, lise ve dengi meslek okulu mezunlarının sayısı aynı kalarak 140 bin kişi ve yükseköğretim mezunlarının sayısı %0,4 artarak 229 bin kişi oldu.

KÜLTÜREL İSTİHDAMIN YÜZDE 57.8'İ ÜCRETLİ, MAAŞLI VEYA YEVMİYELİ OLARAK ÇALIŞTI
Kültürel istihdamda olanların, %57,8'i ücretli, maaşlı veya yevmiyeli çalışırken, %42,2'si işveren, kendi hesabına veya ücretsiz aile işçisi olarak çalıştı. Kültürel istihdamda olanların %72,5'i tam zamanlı çalışırken, %27,5'i yarı zamanlı çalıştı. Kültürel istihdamda yer alan kişilerin haftalık ortalama normal çalışma süresi 37,5 saat oldu.

EL SANATLARI ÇALIŞNALARININ PAYI YÜZDE 41.2 OLDU
Kültürel istihdamın %89,4'ünü kültürel meslek alanlarında, %10,6'sını ise diğer meslek alanlarında çalışanlar oluşturdu. Kültürel mesleki alanlarına bakıldığında kültürel istihdamda olanların %41,2'sini el sanatları çalışanları, %18,9'unu mimar, planlamacı ve tasarımcılar, %7,4'ünü sanat ve kültür ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları, %7,4'ünü ise yazarlar, gazeteciler ve dilbilimciler oluşturdu.

MİMAMARLIK VE UZMANLAŞMIŞ TASARIM FAALİYETLERİNİN PAYI YÜZDE 11.7 OLDU
Kültürel istihdamın %29,6'sını kültürel faaliyet alanlarında, %70,4'ünü ise diğer faaliyet alanlarında çalışanlar oluşturdu. Kültürel faaliyet alanlarına göre; mimarlık ve uzmanlaşmış tasarım faaliyetlerinde çalışanların toplam kültürel istihdam içindeki payı %11,7, yaratıcı sanatlar, gösteri sanatları ve eğlence faaliyetlerinde çalışanların payı %4,9, programcılık, yayıncılık ve haber ajanslarının faaliyetlerinde çalışanların payı ise %3,9 oldu.